szukamdopracydoartykOd stycznia kolejne zmiany dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W życie wchodzi przepis dotyczący małego ZUS-u!


Ustawa z 20 lipca 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę wprowadza tzw. mały ZUS, czyli składki uzależnione od przychodu.

Kto może skorzystać z małego ZUS-u

Z małego ZUS-u będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

W grudniu 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 2100 zł, czyli przychód z działalności gospodarczej nie może przekroczyć 63 000 zł.

Wysokość składek i okres ulgi

Żeby wyliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne należy pomnożyć przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (w 2018 r.) przez współczynnik 0,5083. Otrzymany wynik zaokrąglić do pełnych groszy, a następnie porównać go do kwoty 30 proc. minimalnego wynagrodzenia i 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Najniższa podstawa wymiaru składek nie może być bowiem niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto nie może skorzystać z małego ZUS-u

Z małego ZUS-u nie skorzysta przedsiębiorca, który:

w poprzednim roku prowadził działalność gospodarczą krócej niż 60 dni;
w poprzednim roku rozliczał się w formie karty podatkowej i korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT (warunki muszą zaistnieć łącznie);
w poprzednim roku podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej, pozarolniczej działalności;
spełnia warunki do opłacania ZUS-u preferencyjnego;
wykonuje dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robił dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.
Z małego ZUS-u nie można skorzystać w pierwszym roku prowadzenia działalności.

Źródło: Ustawa z 20 lipca 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę


Źródło: Zielona Linia

Źródło: Zielona Linia
Autor:Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)
Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2019-01-07


Autor:Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)
Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2019-01-07
ZL Logo

Praca Irlandia