Ad #2362
Publish on 07-11-2019
Zobacz wszystkie dodane przez Straż Miejska Miasta Krakowa

Kontakt

Straż Miejska Miasta Krakowa
126882205
ul. Dobrego Pasterza 116 31 – 416 Kraków

Opis

STRAŻ MIEJSKA MIASTA KRAKOWA
KOMENDANT OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
KIEROWNIKA REFERATU GOSPODARCZO-TECHNICZNEGO
NR 5/2019

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,
- ukończone 18 lat,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie wyższe,
- co najmniej 5-letni staż pracy,
- kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku Kierownika Referatu,
- nieposzlakowana opinia,
- niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:
- co najmniej 6 - miesięczny staż pracy w jednostkach administracyjnych samorządu terytorialnego,
- znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,
- znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o strażach gminnych oraz aktów wykonawczych, ustawy Kodeks pracy, przepisów dotyczących samorządu terytorialnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- wykształcenie wyższe: administracja, logistyka, zarządzanie, finanse, prawo,
- ukończone studia podyplomowe: administracja, logistyka, zarządzanie, finanse,
- ukończona z wynikiem pozytywnym służba przygotowawcza,
- prowadzenie bądź nadzorowanie procesów inwestycyjnych i zamówień publicznych oraz doświadczenie w przeprowadzaniu inwentaryzacji w gminie lub jej jednostkach organizacyjnych,
- doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim,
- zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
- umiejętność obsługi komputera w stopniu bardzo dobrym,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres,
- umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej,
- zdolności analityczne,
- odpowiedzialność za podejmowane decyzje,
- rzetelność,
- prawo jazdy.

3. Zakres obowiązków:

- planowanie i organizowanie pracy referatu,
- rozliczanie czasu pracy, sporządzanie planów urlopowych oraz ocen okresowych podległych pracowników,
- bieżąca kontrola i nadzór nad realizacją zadań referatu, w szczególności w zakresie:

• prowadzenia spraw związanych z eksploatacją pojazdów Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

• prowadzenia warsztatu samochodowego, gospodarowania częściami zamiennymi,

• prowadzenia warsztatu technicznego - wykonywaniem bieżących napraw

i konserwacji w ramach posiadanych sił i środków,

• prowadzenia gospodarki materiałowej,

• administrowania zasobami (np. prowadzenia przeglądów okresowych

w zakresie stanu technicznego i wyposażenia obiektów),

• prowadzenia ewidencji składników majątkowych,

• prowadzenia inwestycji, remontów i modernizacji obiektów w formie prac zleconych,

• gospodarowania surowcami wtórnymi,

• prowadzenia archiwum zakładowego Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

• przygotowywania i prowadzenia procedur przetargowych dla wszystkich komórek Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

- współpraca z podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi komórkami jednostki

w zakresie realizowanych przez referat zadań,

- dokonywanie analiz, prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie związanym z wykonywanymi zadaniami,

- prowadzenie dokumentacji związanej z zakresem spraw realizowanych przez referat.

4. Warunki pracy i płacy:

- teren miasta Krakowa,
- pierwsza umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy,
- 8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy,
- praca na I zmianę,
- przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy,
- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 800 zł brutto,
- dodatek za staż pracy,
- premia regulaminowa.

5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru:

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

6. Wymagane dokumenty:

- CV,
- kwestionariusz personalny kandydata,
- dokumenty poświadczające wykształcenie,
- dokumenty poświadczające staż pracy,
- oświadczenie własne kandydata o niekaralności.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Kandydat na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarczo-Technicznego” na adres:

Straż Miejska Miasta Krakowa
ul. Dobrego Pasterza 116
31 – 416 Kraków

w terminie od dnia 25 czerwca 2019 r. do dnia 15 lipca 2019 r. do godz. 1200

Dla zachowania terminu decydująca jest data doręczenia dokumentów do Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 205.

Pod wskazanym wyżej adresem kandydaci otrzymują pełną informację na temat naboru oraz kwestionariusz personalny kandydata.

See Also

/ Szukam do pracy Kraków
04-03-2018

W związku z dynamicznym rozwojem firmy oraz wdrażaniem nowych projektów poszukujemy ambitnego i zaan[...]

/ Szukam do pracy Kraków
09-27-2017

Sieć sklepów ogólnospożywczych AVITA zatrudni osoby na stanowisko : Ekspedient/ Ekspedientka. Ob[...]

/ Szukam do pracy Kraków
05-07-2018

Grupa Morele.net posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku e-commerce. Dzięki koncentracji na [...]

Praca Irlandia